• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van het CHC Land van Vollenhove is 818965071.

Financiën

De gemeente Steenwijkerland heeft begin 2013 besloten om de subsidieregeling voor musea en historische verenigingen te harmoniseren. Dit houdt in dat ingaand het jaar 2014 de gemeente aan alle instellingen een basissubsidie (waarderingssubsidie) toekent. Voor historische verenigingen geldt een jaarlijks bedrag van € 750,00 en voor musea met een museumregistratie (en musea die bezig zijn met verkrijging van een registratie) een jaarlijks bedrag van € 3.000,00. Tot en met 2013 ontving het CHC geen algemene subsidie van de gemeente. Deze nieuwe regeling leidt ingaande 2014 dus tot een extra inkomstenpost van € 3.000,00 per jaar. 
Dit is een welkome aanvulling in de begroting. 

 

Vergoedingsregeling

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Enkel gemaakte onkosten, zoals reiskosten (19 cent per km.), worden in bijzondere gevallen op declaratiebasis vergoed. De stichting kent een vergoedingsregeling conform de ANBI voorwaarden. De vrijwilligers kunnen de gemaakte uren en onkosten declareren, waarbij de mogelijkheid bestaat deze aan de stichting te schenken.

 

Exploitatierekening 2015 (verkorte versie)

 

Lasten

Kosten medewerkers (reiskosten en onkostenvergoeding)                                                            2.180

Huisvestingskosten (onderhoud gebouw, energiekosten, verzekeringen en belastingen)           5.415

Onderhoud computersysteem, website en beamer                                                                          2.570

Inrichting exposities en bibliotheek                                                                                                     5.496

Kosten periodiek (Kondschap)                                                                                                           4.250

Verzekeringen (o.a. expositie)                                                                                                            1.128

Aankoop en onderhoud (keuken)inventaris                                                                                          986

Inkopen ten behoeve van de verkoop (boeken, kaarten, prenten, ingrediënten koffiecorner)     2.848

Overige kosten (representatie, porto, kantoorbenodigdheden, telefoon, bankrekening)             1.802

Totaal van de lasten                                                                                                                            26.675

                                                                                                                                                              ======

Baten

Opbrengst koffiecorner                                                                                                                        2.969

Opbrengst gidswerk                                                                                                                             2.440

Opbrengst entree                                                                                                                                  4.616

Opbrengst verkoop (boeken, kaarten prenten, merchandising, enz.)                                             1.123

Opbrengst donaties (eind 2015 ca 537 donateurs)                                                                          9.807

Bijdragen van derden                                                                                                                              865

Waarderingssubsidie gemeente                                                                                                        3.000

Reserve ICT van balans                                                                                                                       1.418

Overige inkomsten (, zaalhuur, rente, sponsoring)                                                                               650

Totaal van de baten                                                                                                                            26.888

                                                                                                                                                             ======

 

Het voordelig verschil tussen lasten en baten ad € 213 is toegevoegd aan de algemene reserve. Naast deze algemene reserve (om tegenvallers op te vangen) beschikt het CHC over bestemmingsreserves voor Groot onderhoud gebouw, Rserve ICT en Reserve vervanging installaties.

         
Balans per 31 december 2015 (samenvatting)
Activa     Passiva  
         
Omschrijving bedrag   Omschrijving bedrag
Vaste activa     Eigen vermogen  
Gebouw  €   156.000,00   Algemene reserve  €   184.099,00
      (vrij besteedbaar 28.000,00)  
Vlottende activa     Bestemmingsreserves  €     10.914,00
Te ontvangen posten     Totaal eigen vermogen  €   195.013,00
Debiteuren  €      2.097,00      
      Kortlopende schulden  
Liquide middelen     Crediteuren  €         288,00
Rekening courant Rabo en ING  €      3.403,00   Vooruitontvangen opbrengsten  €         624,00
Bedrijfstelerekening (spaarrekening)  €    53.370,00   Fooienpot  €         463,00
Totaal vlottende activa  €    58.870,00   Saldo subsidie Museumberaad  €    15.215,00
      Saldo tbv inrichting park Oldruitenborgh  €      3.054,00
      Totaal kortlopende schulden  €    19.644,00
         
      Voordelig resultaat exploitatierekening  €         213,00
         
Totaal activa  €   214.870,00   Totaal passiva  €   214.870,00
         
Begroting 2017 (verkorte versie)
Lasten
Kosten medewerkers (reiskosten, onkostenvergoedingen, opleidingen) 2.200

Huisvestingskosten (onderhoud gebouw, energiekosten, verzekering en

belastingen

5.600

 

Administratiekosten (computersysteem, website, beamer, (brief)papier) 1.900
Telefoon en internet 700
Archivering en digitalisering 300
Inrichting exposities en bibliotheek 3.000
Kosten periodiek (Kondschap) 4.300
Verzekeringen (inventaris, expositie-voorwerpen en wa)  1.150
Drukwerk, reclame en promotie 500
Inkopen ten behoeve van de verkoop (boeken, kaarten, prenten, koffiecorner) 2.000
   

Overige kosten (o.a. representatie, contributies/lidmaatschappen, meldkamer

en bank)

1.050

 

Onvoorzien 600
Totaal van de lasten 23.300
Baten
Opbrengst koffiecorner 1.500
Opbrengst gidswerk 1.700
Opbrengst entree 4.000
Opbrengst verkoop (boeken, kaarten prenten, merchandising, enz.)       1.100
Opbrengst zaalhuur 100
Opbrengst donaties  9.400
Rente 300
   
Waarderingssubsidie gemeente 3.000
Sponsoring (schermen) 200
Bijdrage uit algemene reserve 2.000
Totaal van de baten 23.300

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.