• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van het CHC Land van Vollenhove is 818965071.

Financiën

De gemeente Steenwijkerland heeft begin 2013 besloten om de subsidieregeling voor musea en historische verenigingen te harmoniseren. Dit houdt in dat ingaand het jaar 2014 de gemeente aan alle instellingen een basissubsidie (waarderingssubsidie) toekent. Voor historische verenigingen geldt een jaarlijks bedrag van € 750,00 en voor musea met een museumregistratie (en musea die bezig zijn met verkrijging van een registratie) een jaarlijks bedrag van € 3.000,00. Tot en met 2013 ontving het CHC geen algemene subsidie van de gemeente. Deze nieuwe regeling leidt ingaande 2014 dus tot een extra inkomstenpost van € 3.000,00 per jaar. 
Dit is een welkome aanvulling in de begroting. 

 

Vergoedingsregeling

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Enkel gemaakte onkosten, zoals reiskosten (19 cent per km.), worden in bijzondere gevallen op declaratiebasis vergoed. De stichting kent een vergoedingsregeling conform de ANBI voorwaarden. De vrijwilligers kunnen de gemaakte uren en onkosten declareren, waarbij de mogelijkheid bestaat deze aan de stichting te schenken.

 

Exploitatierekening 2016 (verkorte versie)

 

Lasten

Kosten medewerkers (reiskosten en onkostenvergoeding)                                                            2.210

Huisvestingskosten (onderhoud gebouw, energiekosten, verzekeringen en belastingen)           8.935

Onderhoud computersysteem, website en beamer                                                                          1.659

Inrichting exposities en bibliotheek                                                                                                     2.658

Kosten periodiek (Kondschap)                                                                                                           4.098

Verzekeringen (o.a. expositie)                                                                                                            1.125

Aankoop en onderhoud (keuken)inventaris                                                                                          131

Inkopen ten behoeve van de verkoop (boeken, kaarten, prenten, ingrediënten koffiecorner)     2.036

Overige kosten (representatie, porto, kantoorbenodigdheden, drukwerk, telefoon, 
bankrekening)                                                                                                                                       3.840

Totaal van de lasten                                                                                                                            26.692

                                                                                                                                                              ======

Baten

Opbrengst koffiecorner                                                                                                                        2.260

Opbrengst gidswerk                                                                                                                             1.532

Opbrengst entree                                                                                                                                  4.620

Opbrengst verkoop (boeken, kaarten prenten, merchandising, enz.)                                             1.108

Opbrengst donaties (eind 2016 ca 505 donateurs)                                                                          9.816

Bijdragen van derden                                                                                                                           1.250

Waarderingssubsidie gemeente                                                                                                        3.000

Reserve Groot onderhoud van gebouw van balans                                                                          1.875

Overige inkomsten  (rente, sponsoring)                                                                                                541

Totaal van de baten                                                                                                                            26.002

                                                                                                                                                             ======

 

Het nadelig verschil tussen lasten en baten ad € 690 is onttrokken aan de algemene reserve. Naast deze algemene reserve (om tegenvallers op te vangen) beschikt het CHC over bestemmingsreserves voor Groot onderhoud gebouw, ICT en Vervanging installaties.

         
Balans per 31 december 2016 (samenvatting)
Activa     Passiva  
         
Omschrijving bedrag   Omschrijving bedrag
Vaste activa     Eigen vermogen  
Gebouw  €   156.000,00   Algemene reserve  €   184.312,00
      (vrij besteedbaar 28.000,00)  
Vlottende activa     Bestemmingsreserves  €       9.039,00
Te ontvangen posten     Totaal eigen vermogen  €   193.351,00
Debiteuren  €      2.346,00      
      Kortlopende schulden  
Liquide middelen     Crediteuren  €         785,00
Rekening courant Rabo en ING  €      5.078,00   Vooruitontvangen opbrengsten  €         283,00
Bedrijfstelerekening (spaarrekening)  €    48.695,00   Fooienpot  €         621,00
Totaal vlottende activa  €    56.119,00   Saldo subsidie Museumberaad  €    14.715,00
      Saldo tbv inrichting park Oldruitenborgh  €      3.054,00
      Totaal kortlopende schulden  €    19.458,00
         
Nadelig rsultaat
exploitatiereklening
 
€         690,00      
         
Totaal activa  €   212.809,00   Totaal passiva  € 212.809,00
         
Begroting 2017 (verkorte versie)          
                 
Lasten                
Kosten medewerkers (reiskosten, onkostenvergoedingen, opleidingen) 2.200  

Huisvestingskosten (onderhoud gebouw, energiekosten, verzekering en

belastingen

5.600

 

 
Administratiekosten (computersysteem, website, beamer, (brief)papier) 1.900  
Telefoon en internet           700  
Archivering en digitalisering         300  
Inrichting exposities en bibliotheek       3.000  
Kosten periodiek (Kondschap)         4.300  
Verzekeringen (inventaris, expositie-voorwerpen en wa)    1.150  
Drukwerk, reclame en promotie         500  
Inkopen ten behoeve van de verkoop (boeken, kaarten, prenten, koffiecorner) 2.000  
               

Overige kosten (o.a. representatie, contributies/lidmaatschappen, meldkamer

en bank)

1.050

 

 
Onvoorzien           600  
                 
Totaal van de lasten           23.300  
                 
Baten                
Opbrengst koffiecorner         1.500  
Opbrengst gidswerk           1.700  
Opbrengst entree           4.000  
Opbrengst verkoop (boeken, kaarten prenten, merchandising, enz.)       1.100  
Opbrengst zaalhuur           100  
Opbrengst donaties        9.400  
Rente             300  
           
Waarderingssubsidie gemeente         3.000  
Sponsoring (schermen)         200  
Bijdrage uit algemene reserve 2.000  
                 
Totaal van de baten           23.300  
             

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.