• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Jaarplan Stadsmuseum CHC Vollenhove 2019
 
Inleiding
 
Dit jaarplan is een uitwerking van het beleidsplan 2018-2023 van het Stadsmuseum Vollenhove. Het gaat om de stichting, die in 2005 onder een heel lange naam is ingeschreven. Het gebouw, geopend in 2008 door deze stichting, werd ‘Cultuur Historisch Centrum’ gedoopt, inmiddels veelal afgekort tot CHC. Een punt dat al lang op de agenda stond was het verkrijgen van de status van ‘erkend museum’. De naam CHC  is niet aantrekkelijk genoeg voor toeristen en dekt al lang de lading niet meer. Daarom is gekozen voor de naam Stadsmuseum Vollenhove. Om bestaande relaties niet teveel te laten schrikken zal in de uitingen langzamerhand de naam veranderen via Stadsmuseum CHC Vollenhove naar Stadsmuseum Vollenhove. Tegelijkertijd is begonnen met het toewerken naar de erkende museumstatus. De eerste stap, het collectieplan, is dit jaar opgesteld in concept maar nog lang niet compleet. Direct daaraan gerelateerd is de opzet van het collectiebeheer, waar in 2018 grote stappen zijn gezet.
 
Aanbod
 
In 2019 zal het aanbod niet anders zijn dan in vorige jaren:

 • De vaste expositie, met kleine wisselingen in de sluitingsperiode,
 • Een wisselexpositie van april tot november, dit jaar onder de naam ‘Alles uit de kast’ met uitsluitend kleding uit eigen depot, verzorgd door een nieuwe tentoonstellingscommissie,
 • Een kerstgroepententoonstelling in december en begin januari.

Verder worden in oktober, de maand van de geschiedenis, opnieuw wekelijks lezingen aangeboden. Nieuw is het doel om eens per jaar een lezing te houden in Nieuw Clarenberg, vooral gericht op bewoners, maar uitsluitend voor donateurs.
Kondschap zal in maart aandacht geven aan de wervingsactie en de nieuwe wisselexpositie, in september aan het lezingenaanbod en de donateursavond, in december aan de kerstgroepententoonstelling – dit naast het aanbod van artikelen over historische onderwerpen uit de tien eeuwen bestrijkende historie van Vollenhove en directe omgeving.
 
Collectie
 
Dit jaar zal het collectieplan worden afgerond, zodat het voldoet aan de normen van de museumvereniging. Collectieregistratie, zoals dit al deels voor het depot plaats heeft gevonden en in een collectiebeheersysteem is opgenomen, zal met prioriteit in het eerste kwartaal plaatsvinden voor de vast getoonde collectie. In dezelfde periode vindt ook selectie van af te stoten voorwerpen plaats aan de hand van de vastgestelde criteria voor de collectie. Eind 2019 is alles geregistreerd en in grote lijnen beschreven. Uitvoering geschiedt door een nieuwe werkgroep collectiebeheer, gecoördineerd vanuit het bestuur. Getracht wordt zoveel mogelijk bestaande en nieuwe vrijwilligers te betrekken, in de vorm van kleine deeltaken.
Er zal opnieuw en formeel contact worden gelegd, door het bestuur, met eigenaars van voor ons museum relevante voorwerpen, om ze in bruikleen of in eigendom te verwerven.
 
Educatie
 
Getracht zal worden om in juni alsnog mee te doen aan het Cultuurmenu, voor het schooljaar 2019-2020. Helaas zullen we in het voorjaar de scholen moeten missen. Streven is om ons aanbod, waaruit in juni gekozen kan worden, in het najaar al uit te gaan voeren om geen omzet uit deze voor ons belangrijke doelgroep te missen. De werkgroep educatie zal hiervoor moeten worden verstevigd.
 
Arrangementen en stadswandelingen
 
Het aanbod in arrangementen wordt vergroot door samenwerking te zoeken met de Monnikenmolen en de Koffie en Theeschenkerij De Oldenhof.
Met plaatselijke horecaondernemers zullen verdere samenwerkingsmogelijkheden opnieuw worden onderzocht, zoals ‘happen, stappen en trappen’ (individueel aanbod in combinatie met een route). Belangrijk is dat afspraken ook daadwerkelijk door die ondernemers worden nagekomen. Alleen kansrijke samenwerkingen worden uitgewerkt.
 
Marketing
 
Het Stadsmuseum leunt vooral op individuele bezoekers van buiten Vollenhove, toeristen, vaak dagjesmensen. Folders bij regionale horeca- en recreatiebedrijven en andere attracties zijn belangrijk maar doorverwijzing vanaf de haven (vanwege de locatie in de ‘verlaten’ Bisschopsstraat) is essentieel. In 2019 moet opnieuw inspanning worden gericht op de samenwerking met de havenmeester. Zowel persoonlijke doorverwijzing als de juiste informatie op alle aanwezige informatieborden en wegwijzers moeten de conversie van bezoeker van Vollenhove naar bezoeker van het stadsmuseum vergroten.
Een nieuw onderdeel hierbij is een flyer, uit te delen of achter te laten bij auto’s aan de haven en bij het bezoekerscentrum van het NP Weerribben-Wieden in St. Jansklooster op drukke momenten, zoals zaterdagmorgen in het hoogseizoen.
Deze en andere marketinginspanningen worden verder uitgewerkt in een update van het marketingplan, dat vanaf maart in werking moet treden voor het komende seizoen. Voor de daarin te noemen taken zijn meerdere vrijwilligers nodig, die het kunnen en leuk vinden.
De bestaande PR-activiteiten naar de media worden onverminderd voortgezet, evenals de rechtstreekse PR via website en Facebook.
 
Ondersteunende activiteiten
 
Het aanbod in de museumwinkel wordt teruggebracht tot die artikelen die daadwerkelijk ‘lopen’, met extra aandacht voor nieuwe en oude nummers van Kondschap. In april zal een eigen uitgave rond de Tweede Wereldoorlog worden aangeboden, en in oktober het boekje ‘Bakkers in Vollenhove’ – beide te printen in kleine oplage naar behoefte.
 
De koffiehoek is bij goed weer uitgebreid met een terrastafel met kussentjes en parasol. Met name fietsers worden hier uitgenodigd hun fiets te stallen bij een bezoek aan het museum en een wandeling door Vollenhove. De ‘achteringang’ kan bij goed weer ook gewoon als ‘ingang’ dienst doen, het is wel zaak om de aandacht van de dienstdoenden te laten verdelen over beide ingangen (dankzij de verklikkerbel).
 
Organisatorische activiteiten
 
Het stadsmuseum werkt aan de museumregistratie. Voor het voldoen aan de norm zal dit jaar de Governance Code Cultuur worden geïmplementeerd, het veiligheidsbeleid en calamiteitenplan waar nodig worden aangepast en alle veiligheidsmaatregelen daadwerkelijk op werking worden gecontroleerd met de gastvrouwen/-heren. 
Uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal wordt het jaarverslag gepubliceerd. De jaarcijfers worden ook extern gevalideerd.
De organisatie verandert terug naar de situatie zonder directeur. Dat betekent dat operationele taken, zoals het aansturen van de werkgroepen, weer worden verdeeld onder de bestuursleden. De taak van penningmeester wordt verlicht doordat de operationele uitvoering in handen wordt gelegd van een boekhouder (vrijwilliger).
 
Vrijwilligersbeleid
 
Het bestaande vrijwilligersbeleid lijkt te voldoen maar kan op punten nog worden aangescherpt. Mogelijke onbekende en goed te gebruiken competenties bij de huidige vrijwilligers moeten worden geïnventariseerd. Doel is om hiermee vooral de collectieregistratie en de wisseltentoonstellingen te ondersteunen. Tijdens ‘rustige’ middagen zullen gastheren/-dames in de gelegenheid worden gesteld extra kennis op te doen en/of taken in het collectiebeheer(systeem) uit te voeren.
Met een jaarlijkse aanscherping van de competenties door een interne training, vooral voor gastheren/-vrouwen en stadsgidsen, wordt in 2019 een begin gemaakt.
In het begin van het jaar zal een wervingsactie onder donateurs worden uitgevoerd. Streven is om ook die mensen als vrijwilliger te werven, die een beperkt aantal uren aan het museum willen besteden – mits helder is hoe hun competenties daadwerkelijk kunnen worden ingezet. Met vrijwilligers die alleen op de lijst staan en nauwelijks nog voor het museum in actie treden dient de status te worden geëvalueerd.
De communicatie met de vrijwilligers zal in 2019 extra aandacht krijgen door nieuwsbrieven en intensiever e-mailgebruik. De start van het nieuwe jaar zal met alle vrijwilligers worden gedaan in een bijeenkomst, waarbij dit plan wordt uitgelegd en de basis wordt gelegd voor deelname in de diverse ‘extra’ activiteiten zoals marketing en collectiebeheer
 
Automatisering
 
De website zal in 2019 meer moeten worden gebruikt voor communicatie met donateurs. Vrijwilligers zullen in staat worden gesteld ook thuis inzage te krijgen in het collectiebeheersysteem voor foto’s, om zo mee te werken aan betere beschrijvingen.  Het  investeringsplan voor vervanging (op termijn) van de server en de werkstations, en uitbreiding van de camerabeveiliging van twee naar vier camera’s gaat in werking.
De computer in ‘Beeld&Geluid’ is ingericht met een ruim digitale aanbod van films en zal worden uitgebreid met goede beschrijvingen en zo mogelijk nog meer films uit de eigen collectie.  
 
Onderzoek
 
Eén van de criteria voor goed museaal handelen, basis van de museumnorm, is het doen van onderzoek en het overdragen van de resultaten. Momenteel is hiervan bij de stichting geen sprake. Doel is om via een speciale donateursbijeenkomst in april 2019 duidelijk te krijgen of, en zo ja in hoeverre, deze onderzoeksfunctie gerealiseerd kan worden met vrijwilligers uit deze groep. De overdrachtsfunctie kan met Kondschap worden gerealiseerd.
 
Samenwerkingsverbanden
 
Het ‘slapende‘ Museumberaad wordt stilzwijgend voortgezet. Het voor ons zo belangrijke Cultuurmenu blijft extra aandacht nodig hebben. Voor marketingdoeleinden is de organisatie van NP Weerribben-Wieden belangrijk, maar blijft in de praktijk wederom beperkt tot de promotiemogelijkheden via de website visitweerribbenwieden.com. Wel zal in het voorjaar ter voorbereiding van het nieuwe toeristenseizoen inspanning nodig zijn voor teksten in het Engels. Daarnaast is het nodig dat opnieuw samenwerking wordt gezocht en verkregen met de werkgroep recreatie en toerisme van de Belangenvereniging Vollenhove Stad.
Tenslotte is samenwerking nodig met de Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland vanwege informatievoorziening vanuit het havenkantoor. MijnStadMijnDorp, het internetproject van Historisch Centrum Overijssel, blijft ook in 2019 samenwerkingspartner door publicatie van een beperkt aantal oude artikelen van Kondschap.
 
Huisvesting
 
De huidige huisvesting voldoet, met dien verstande dat dit jaar opnieuw aandacht nodig is voor de herkenbaarheid van het gebouw als museum. De scheiding in opslag van collectiestukken (depot), tentoonstellingsmateriaal en archief wordt afgerond.
Er zullen geen verbouwingen plaats vinden, de doorloop van balie naar koffiehoek blijft vrij.
De wisseltentoonstellingen zullen uitsluitend plaats vinden in de daarvoor bestemde ruimte.
Af te stoten onderdelen van de collectie blijven in depot of collectie tot moment van afstoten en worden niet tijdelijk elders in het gebouw gestald.
 
Routebeschrijvingen
 
Het oude aanbod aan routes zal worden gesaneerd. Nieuwe cq aangepaste routes, ook die met derden worden uitgebracht, zullen moeten beginnen en eindigen bij het museum. Streven is optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de gesponsorde software ‘Routemaker’, en daar ook horecaondernemers langs de route in te betrekken.
 
Donateurs
 
In 2019 zal er zowel in het voorjaar als in het najaar een avond voor donateurs worden georganiseerd, eventueel ook toegankelijk voor andere relaties. Doel is behoud maar ook werving. Nodig hiervoor is een goede communicatie, liefst per e-mail, want Kondschap is te ‘traag’ (lange voorbereidingstijd, waarin veel kan veranderen).
 
Open Monumentendag en andere publieksevenementen
 
Het museum zal zich qua openingstijden zoveel mogelijk aanpassen bij locale evenementen, maar niet gratis toegankelijk zijn. Deelname aan de organisatie van publieksevenementen zal alleen plaatsvinden indien er een duidelijk belang voor het museum kan worden aangegeven, of kennis van het museum benodigd is (in welk geval ook een vergoeding zal worden gevraagd).

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.