• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Jaarplan Stadsmuseum Vollenhove 2020
 
Inleiding
 
Dit jaarplan is een uitwerking van het beleidsplan 2018-2023 van het Stadsmuseum Vollenhove. Het gaat om de stichting, die in 2005 onder een heel lange naam is ingeschreven. Het gebouw, geopend in 2008 door deze stichting, werd ‘Cultuur Historisch Centrum’ gedoopt, inmiddels veelal afgekort tot CHC. De naam CHC is in 2019 verdwenen van alle uitingen, waaronder de gevel. De naam is nu Stadsmuseum Vollenhove. Tegelijkertijd zijn er stappen gemaakt in het toewerken naar de erkende museumstatus. Met het collectieplan wordt inmiddels gewerkt binnen het collectiebeheer, waar in principe elke medewerker voor wat uitgenodigd zijn bijdrage te leveren. Verder zijn nu ook een vrijwilligersbeleid en een calamiteitenplan in werking.
 
Aanbod
 
In 2020 zal het aanbod niet veel anders zijn dan in vorige jaren:

 • De vaste expositie, met kleine wisselingen in de sluitingsperiode,
 • Een wisselexpositie van april tot november, dit jaar onder de naam “Vollenhove in oude foto’s”
 • Een kerstgroepententoonstelling in december en begin januari.

Vanwege de viering van 75 jaar bevrijding wordt in april, tot en met de eerste week van mei, een kleine, extra wisseltentoonstelling gehouden met voorwerpen uit het depot uit de oorlogsperiode en kort daarna; in de ruimte Beeld en Geluid.
Verder worden in zowel in april als in oktober, de maand van de geschiedenis, opnieuw een aantal lezingen aangeboden. Het nieuwe doel van vorig jaar om eens per jaar een lezing te houden in Nieuw Clarenberg, vooral gericht op bewoners, maar uitsluitend voor donateurs, is nog niet gerealiseerd maar wordt aangehouden.
Kondschap zal in maart aandacht geven aan de nieuwe wisselexpositie, aan de lezingen en aan de donateursavond, in september idem, en in december aan de kerstgroepententoonstelling – dit naast het aanbod van artikelen over historische onderwerpen uit de tien eeuwen bestrijkende historie van Vollenhove en directe omgeving. Verder zal aandacht worden geschonken aan nieuwe en/of bijzondere voorwerpen in de collectie.
Het aanbod van films op het beeldscherm in de ruimte Beeld en Geluid zal zo mogelijk worden uitgebreid vanuit het digitale archief, en worden voorzien van beschrijvingen om het aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Ook de (nieuwe) fotobeeldbank zal van hier uit toegankelijk zijn
 
Collectie
 
De collectieregistratie wordt met man en macht – waaronder nieuwe vrijwilligers, geworven in 2019 – voortgezet om medio 2020 klaar te zijn voor de aanvraag van de audit voor de museumregistratie.
Er wordt doorgegaan met de selectie van af te stoten voorwerpen. Afstoting zal in eerste instantie gaan via collega-instellingen in de regio, via de MuseumDepotshop en in mindere mate via de Kringloopwinkel.
Opnieuw zal worden geprobeerd zoveel mogelijk bestaande en nieuwe vrijwilligers te betrekken, in de vorm van kleine deeltaken. De leden van de tentoonstellingscommissie worden uitgenodigd en zonodig gedemonstreerd om zelfstandig hun deel te controleren op (juiste) registratie.
Er zal opnieuw en formeel contact worden gelegd, door het bestuur, met eigenaars van voor ons museum relevante voorwerpen, om ze in bruikleen of in eigendom te verwerven.
De foto’s en dia’s die tot de collectie behoren, worden geregistreerd en toegankelijk gemaakt via een beeldbank, onderdeel van het collectiebeheersysteem. Daarin worden ook (alleen) digitale beelden van samenwerkingspartner Oud Vollenhove opgenomen.
 
Educatie
 
Deelname aan het Cultuurmenu voor het schooljaar 2020-2021 zal hopelijk resulteren in bezoek van een aantal scholen in september en oktober, dus aan het begin van het schooljaar, zoals gelukkig ook succesvol is gebeurd in 2019. Het aanbod van de twee thema’s Durgerdammers en ridders wordt naast groep 3-4 ook gedaan voor groep 5-6 en 7-8. De uitvoering zal moeten worden aangepast op het leeftijdseigene, t.z.t. uit te werken. De werkgroep educatie wordt opgeheven, de werkzaamheden verdeeld. Aan de hand van de praktijk zal eind 2020 moeten worden bekeken of er opnieuw een werkgroep moet en kan worden samengesteld. Gezien de beperkte ruimte in Beeld en Geluid voor presentaties via de computer moeten (te) grote groepen kinderen indien mogelijk worden gesplitst (op verschillende dagdelen ontvangen).
 
Arrangementen en stadswandelingen
 
Samenwerking met plaatselijke horecaondernemers e.a. zal in 2020 niet nader worden onderzocht. In het marketingplan 2020 worden opnieuw wat mogelijkheden voor nieuwe (fiets)arrangementen genoemd, maar vooral marketingactiviteiten voor die arrangementen. Er zijn geen plannen voor nieuwe arrangementen, voor een combinatie met fietstochten zal individueel worden doorverwezen naar gidsen.
 
Marketing
 
Het Stadsmuseum leunt vooral op individuele bezoekers van buiten Vollenhove, toeristen, vaak dagjesmensen. Folders bij regionale horeca- en recreatiebedrijven en andere attracties zijn belangrijk maar doorverwijzing vanaf de haven (vanwege de locatie in de ‘verlaten’ Bisschopsstraat) is essentieel. In 2020 moet opnieuw inspanning worden gericht op de samenwerking met de havenmeester of soortgelijke (gemeente)functionaris, nu de stichting Waterrecreatie niet langer de exploitatie doet. Zowel persoonlijke doorverwijzing als de juiste informatie op alle aanwezige informatieborden en wegwijzers moeten de conversie van bezoeker van Vollenhove naar bezoeker van het stadsmuseum vergroten.
Deelnemers aan lezingen komen vaak voor de eerste keer in het Stadsmuseum en zijn verrast door het aanbod – waar ze op dat moment nauwelijks naar kunnen kijken. Opnieuw benaderen van hen via e-mail voor een bezoek aan de nieuwe wisseltentoonstelling, en aan andere lezingen, kan extra bezoekers opleveren.
Deze en andere marketinginspanningen worden verder uitgewerkt in het marketingplan 2020. Voor de daarin te noemen taken zijn meerdere vrijwilligers nodig, die het kunnen en leuk vinden. Het ontbreken van voldoende vrijwilligers vormt een grote belemmering.
De bestaande PR-activiteiten naar de media worden onverminderd voortgezet, evenals de rechtstreekse PR via website en Facebook.
 
Ondersteunende activiteiten
 
Het aanbod in de museumwinkel is al teruggebracht tot die artikelen die daadwerkelijk ‘lopen’, met extra aandacht voor nieuwe en oude nummers van Kondschap en de ‘eigen’ boekjes. In april zal een eigen uitgave rond de Tweede Wereldoorlog worden aangeboden.
 
De koffiehoek is bij goed weer uitgebreid met een terrastafel met kussentjes en parasol, en een uitnodigend openstaande schuifdeur. Met name fietsers worden hier uitgenodigd hun fiets te stallen bij een bezoek aan het museum en een wandeling door Vollenhove. De ‘achteringang’ kan bij goed weer ook gewoon als ‘ingang’ dienst doen, het is wel zaak om de aandacht van de dienstdoenden te laten verdelen over beide ingangen (dankzij de verklikkerbel). Intern moet nadrukkelijker worden gewezen op het belang van inkomsten de koffiehoek, waarbij ook de boekenverzameling een positieve rol kan spelen.
 
Nieuw is het bieden van de mogelijkheid in Beeld en Geluid werk van regionale kunstenaars te exposeren, aan drie wanden en één of twee lage vitrines. Een win-win aanbod: de exposant betaalt geen kosten, het Stadsmuseum krijgt meer betalende bezoekers.
 
Organisatorische activiteiten
 
Het stadsmuseum werkt aan de museumregistratie. Voor het voldoen aan de norm zal dit jaar nogmaals aandacht zijn voor de Governance Code Cultuur, het veiligheidsbeleid en zal het calamiteitenplan opnieuw daadwerkelijk op werking worden gecontroleerd met alle gastvrouwen/-heren. 
Uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal wordt het jaarverslag gepubliceerd.
De werkgroep educatie wordt opgeheven. De werkgroep Park heeft aansluiting gevonden bij de BVVS en verdwijnt dus bij het Stadsmuseum uit de organisatie.
Van een werkgroep collectiebeheer is niet echt sprake: het is een groep zelfstandig werkende vrijwilligers, soms vanaf huis, zonder gemeenschappelijk overleg. Hun uitgangspunt is het collectieplan en het registratieplan (nog in bewerking).
De werkgroep tentoonstellingen werkt volgens een in april 2019 opgesteld pakket taken en verantwoordelijkheden.
 
Vrijwilligersbeleid
 
Tijdens ‘rustige’ middagen worden gastheren/-dames uitdrukkelijk uitgenodigd extra (historische) kennis (over voorwerpen in de collectie) op te doen en/of taken in het collectiebeheer(systeem) uit te voeren. Ze kunnen daarvoor uitleg of begeleiding krijgen. Dat geldt ook voor het gebruik van de voorzieningen in Beeld en Geluid.
Van elke vrijwilliger wordt verwacht de veiligheidsmaatregelen en andere operationele zaken uit het Handboek uit te kunnen voeren. Ze worden ook uitdrukkelijk aangemoedigd de mogelijkheid om wat te drinken in de koffiehoek aan te bevelen.
Met vrijwilligers die alleen op de lijst staan en nauwelijks nog voor het museum in actie treden dient (opnieuw) de status te worden geëvalueerd. Met de vrijwilligers die niet ‘vast’ op het dienstrooster willen of kunnen staan, wordt geëvalueerd hoe ze toch maximaal mee kunnen draaien, om de problemen met de inroostering op te lossen.
De communicatie met de vrijwilligers blijft aandacht krijgen door nieuwsbrieven en zo mogelijk intensiever e-mailgebruik (bijvoorbeeld uitnodigingen voor de lezingen).
De start van het nieuwe jaar zal met alle vrijwilligers worden gedaan in een bijeenkomst, waarbij dit plan wordt uitgelegd en de basis wordt gelegd voor deelname in de diverse ‘extra’ activiteiten zoals marketing en collectiebeheer
 
Automatisering
 
De website zal in 2020 meer moeten worden gebruikt voor communicatie met donateurs. Vrijwilligers blijven in staat gesteld ook thuis inzage te krijgen in het collectiebeheersysteem voor foto’s, om zo mee te werken aan betere beschrijvingen.
De uitbreiding van de camerabeveiliging van twee naar zes camera’s moet nog worden afgerond.
De computer in ‘Beeld&Geluid’ is ingericht met een ruim digitale aanbod van films en zal alsnog worden uitgebreid met goede beschrijvingen. Daarnaast is er een (nog te updaten) introductie van de geschiedenis van Vollenhove en het aanbod in het museum aanwezig, die na vertaling gebruikt kan worden bij buitenlandse gasten.
 
Onderzoek
 
Eén van de criteria voor goed museaal handelen, basis van de museumnorm, is het doen van onderzoek en het overdragen van de resultaten. Inmiddels zijn er twee vrijwilligers die onderzoek kunnen en willen doen. Getracht wordt de onderzoeksfunctie uit te breiden met meer vrijwilligers, mogelijk door concrete onderzoekstaken te formuleren. De overdrachtsfunctie is met artikelen in Kondschap gerealiseerd, aangevuld met lezingen.
 
Samenwerkingsverbanden
 
Het ‘slapende‘ Museumberaad wordt stilzwijgend voortgezet. Het voor ons zo belangrijke Cultuurmenu blijft extra aandacht nodig hebben. Voor marketingdoeleinden is de organisatie van NP Weerribben-Wieden belangrijk, maar blijft in de praktijk wederom beperkt tot de promotiemogelijkheden via de website visitweerribbenwieden.com. Daarnaast is het nodig dat opnieuw samenwerking wordt gezocht en verkregen met de werkgroep recreatie en toerisme van de Belangenvereniging Vollenhove Stad.
Tenslotte is samenwerking nodig met de opvolger van de Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland vanwege informatievoorziening vanuit het havenkantoor.
MijnStadMijnDorp, het internetproject van Historisch Centrum Overijssel, blijft ook in 2020 samenwerkingspartner door publicatie van een beperkt aantal oude artikelen van Kondschap.
Samenwerking met Oud Vollenhove resulteert in het verwerven van digitale oude beelden van Vollenhove, en de mogelijkheid nadere informatie te verwerven over eigen beeldmateriaal.
 
Huisvesting
 
De huidige huisvesting voldoet, met dien verstande dat dit jaar aandacht moet worden gegeven aan registratie van temperatuur en vochtigheid, voor de Museumnorm.
De scheiding in opslag van collectiestukken (depot), tentoonstellingsmateriaal en archief is vrijwel afgerond.
Er zullen geen verbouwingen plaats vinden.
De wisseltentoonstellingen zullen uitsluitend plaats vinden in de daarvoor bestemde ruimte en in Beeld en Geluid.
Af te stoten onderdelen van de collectie blijven in depot of collectie tot moment van afstoten en worden niet tijdelijk elders in het gebouw gestald.
 
Routebeschrijvingen
 
Het oude aanbod aan routes zal worden gesaneerd. Nieuwe cq aangepaste routes, ook routes die met derden worden uitgebracht, zullen moeten beginnen en eindigen bij het museum. Streven is optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de gesponsorde software ‘Routemaker’, en daar ook horecaondernemers langs de route in te betrekken.
 
Donateurs
 
In 2020 zal er zowel in het voorjaar als in het najaar een avond voor donateurs worden georganiseerd, eventueel ook toegankelijk voor andere relaties. Doel is behoud maar ook werving. Nodig hiervoor is een goede communicatie, liefst per e-mail, want Kondschap is te ‘traag’ (lange voorbereidingstijd, waarin veel kan veranderen).
 
Open Monumentendag en andere publieksevenementen
 
Het museum zal zich qua openingstijden zoveel mogelijk aanpassen bij locale evenementen, maar niet gratis toegankelijk zijn. Deelname aan de organisatie van publieksevenementen zal alleen plaatsvinden indien er een duidelijk belang voor het museum kan worden aangegeven, of kennis van het museum benodigd is (in welk geval ook een vergoeding zal worden gevraagd).

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.