• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
Inleiding

Het Stadsmuseum Vollenhove zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Stadsmuseum Vollenhove georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Stadsmuseum Vollenhove zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.


1. Definities en algemene bepalingen

Artikel 1.1
Onder 'het museum' en het Stadsmuseum Vollenhove wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt: het bestuur, conservatoren, suppoosten en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.
 
Artikel 1.2
Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van het Stadsmuseum Vollenhove valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt: tentoonstellingszalen, restaurant, terras, overige buitenruimte, depot en dependances.
 
Artikel 1.3
Onder `bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het Stadsmuseum Vollenhove een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken, of een activiteit bij te wonen die door het Stadsmuseum Vollenhove wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.
 
Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Stadsmuseum Vollenhove en een bezoeker. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de voorwaarden niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.

Artikel 1.5
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Stadsmuseum Vollenhove.

2. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1
Alle door het Stadsmuseum Vollenhove gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn in beginsel bindend en het Stadsmuseum Vollenhove aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt echter uitsluitend voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Stadsmuseum Vollenhove is verspreid. Het Stadsmuseum Vollenhove is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.
 
Artikel 2.2
Het Stadsmuseum Vollenhove geeft geen toegangsbewijzen af. Bezoekers betalen bij binnenkomst bij de receptie het verschuldigde entreegeld. Donateurs hebben vrije toegang. Om te weten wie er donateur is, is er een lijst met NAW-gegevens van deze donateurs aanwezig. Bij door het Stadsmuseum Vollenhove georganiseerde evenementen, zoals lezingen, is reservering verplicht gesteld en betalen alle bezoekers, waaronder donateurs, entreegeld. Een uitzondering hierop vormt de jaarlijkse kerstgroepenexpositie, dit is een evenement waarvoor men niet hoeft te reserveren maar wel entreegeld verschuldigd is. Dit geldt voor alle bezoekers, inclusief voor donateurs. 
 
Artikel 2.3
De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door het bestuur, en onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2.4.
 
Artikel 2.4
Het Stadsmuseum Vollenhove restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.  

3. Verblijf in het museumcomplex

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van het Stadsmuseum Vollenhove, suppoosten en beveiligers daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het Stadsmuseum Vollenhove, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.
 
Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3

Het is de bezoeker onder meer verboden om

 1. in het museumcomplex aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
 3. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het Stadsmuseum evenwel expliciet worden toegestaan;
 4. (huis)dieren mee naar binnen te nemen, tenzij men bij het betreden van het Stadsmuseum ervoor zorgt dat het dier niet zelf rondloopt maar vervoerd wordt door de bezoeker, hetzij op de arm, hetzij in een mand; en dit pas nadat men hiervoor expliciete toestemming van de museummedewerker aan de receptie heeft gekregen. In geval het (huis)dier overlast bezorgd voor andere bezoekers, kan de museummedewerker de bezoeker vragen om het museum met het (huis)dier te verlaten.Een (blinden)geleidehond welke een bezoeker met identificatiepas begeleidt is welkom;
 5. te roken;
 6. etenswaren en consumpties mee te nemen en te gebruiken;
 7. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van het Stadsmuseum Vollenhove gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door het Stadsmuseum Vollenhove aan te wijzen plaats;
 8. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een medewerker van het Stadsmuseum Vollenhove, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, vriendelijk inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage.  Bij een sterk vermoeden kan de medewerker van het Stadsmuseum Vollenhove hierbij ook aangeven dat beelden op camera zijn vastgelegd. De potentiële bezoeker wordt bij het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.
 
Artikel 3.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Stadsmuseum Vollenhove is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven. Het Stadsmuseum Vollenhove kan niettemin ruimten aanwijzen waarin een algeheel verbod geldt op het maken van foto-, film- en video-opnamen.
Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Stadsmuseum Vollenhove foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.
 
Artikel 3.6
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden.
Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.


4. Klachten en reclamering

Artikel 4.1
Het Stadsmuseum Vollenhove zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door het Stadsmuseum Vollenhove georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod - zie Locatie en openingstijden - te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het Stadsmuseum Vollenhove georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Stadsmuseum Vollenhove het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.
 
Artikel 4.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het Stadsmuseum Vollenhove te vermijden, klachten en omstandigheden, en deze leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:
 1. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Stadsmuseum Vollenhove;
 2. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.

Artikel 4.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het Stadsmuseum Vollenhove en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Stadsmuseum Vollenhove te bereiken. Klachten en vorderingen die ná deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.  
 
Artikel 4.4
Het Stadsmuseum Vollenhove onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij deze Bezoekvoorwaarden, dan wel op te vragen is bij de receptie of via de website van het Stadsmuseum Vollenhove is te downloaden: files/feedbackformulier.pdf
 
 
5. Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex van Stadsmuseum Vollenhove is voor eigen rekening en risico.

Artikel 5.2
Het Stadsmuseum Vollenhove is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum en/of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
 
Artikel 5.3
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het Stadsmuseum Vollenhove nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Stadsmuseum Vollenhove en/of zijn medewerkers.
 
Artikel 5.4
Indien het Stadsmuseum Vollenhove goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Stadsmuseum Vollenhove daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het Stadsmuseum Vollenhove nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het Stadsmuseum Vollenhove opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het Stadsmuseum Vollenhove.
 
Artikel 5.5
De totale aansprakelijkheid van het Stadsmuseum Vollenhove is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de schade waartegen het Stadsmuseum Vollenhove verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had kunnen zijn.
 
Artikel 5.6
Ook in geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Stadsmuseum Vollenhove in geen geval meer bedragen dan de schade waartegen het Stadsmuseum Vollenhove verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had kunnen zijn.
 
Artikel 5.7
Aansprakelijkheid van het Stadsmuseum Vollenhove voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten. Ook is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelen van derden, waaronder maar niet uitsluitend andere bezoekers, uitgesloten. Aansprakelijkheid van het Stadsmuseum Vollenhove voor schade als gevolg van het niet opvolgen van door het Stadsmuseum Vollenhove en diens functionarissen en/of medewerkers gegeven instructies, is eveneens uitgesloten.


6. Overmacht

Artikel 6.1
Het Stadsmuseum Vollenhove is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan als gevolg van overmacht.
 

7. Aansprakelijkheid van bezoekers
 
Artikel 7.1
De bezoeker van het museumcomplex is jegens het Stadsmuseum Vollenhove aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt, al dan niet als gevolg van het niet naleven van deze Bezoekvoorwaarden. De bezoeker vrijwaart het Stadsmuseum Vollenhove voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
 
Artikel 7.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen meegebrachte minderjarige kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn mede verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen begeleide groepsleden, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van deze groepsleden zelf.
De hiervoor genoemde ouders, begeleiders, leraren et cetera, vrijwaren het Stadsmuseum Vollenhove voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
Bezoekers met (huis)dieren zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen meegebrachte (huis)dieren. 
 
Artikel 7.3
Organisaties, bedrijven et cetera die in het museumcomplex bijeenkomsten en/of feesten (laten) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, hun gasten, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de gasten zelf. De hiervoor genoemde organisaties, bedrijven et cetera vrijwaren het Stadsmuseum Vollenhove voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
 
8. De verwerking van persoonsgegevens

Artikel 8.1
Het Stadsmuseum Vollenhove verwijst de bezoeker naar de op haar website gepubliceerde privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen: Privacyverklaring
 
Artikel 8.2
Persoonsgegevens van de bezoeker worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Het gaat hierbij om het volgende:
 
In het kader van de uitvoering van de overeenkomst strekkende tot het bezoek van het museum en museumcomplex verwerkt het Stadsmuseum Vollenhove de hiervoor noodzakelijke gegevens van bezoekers. Indien hierbij onderdelen door een derde partij worden uitgevoerd, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt,  is - waar dit vereist is - met deze derde partij een verwerkersovereenkomst gesloten. De betreffende persoonsgegevens worden bewaard zo lang als wettelijk vereist is o.a. vanwege de fiscale bewaarplicht.
 
9. Gevonden voorwerpen

Artikel 9.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de receptie in het museum.
 
Artikel 9.2
Het Stadsmuseum Vollenhove zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door het Stadsmuseum Vollenhove, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.
 
Artikel 9.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 10.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Stadsmuseum Vollenhove is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 10.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Stadsmuseum Vollenhove voortvloeien, worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Vollenhove.


Deze Algemene Bezoekvoorwaarden van het Stadsmuseum Vollenhove zijn door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld op 15 april 2021.
 
Deze Algemene Bezoekvoorwaarden zijn te raadplegen via de website van het Stadsmuseum Vollenhove en liggen tevens bij de receptie ter inzage.
 
Het bestuur van het Stadsmuseum Vollenhove
 
 
 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.