• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
Educatiebeleid 
 
Missie en visie
Het Stadsmuseum Vollenhove heeft de volgende visie:
Het is van belang dat zowel bewoner als bezoeker van Vollenhove en directe omgeving op een aantrekkelijke manier inzicht krijgt in de historie van de stad, mede ter aanvulling op of voorbereiding van een bezoek aan de plaatsen waar die geschiedenis zich heeft afgespeeld.
Door het exploiteren van een goed toegankelijk stadsmuseum en het organiseren van activiteiten in en rond dit museum die het inzicht in deze geschiedenis vergroten, wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het historisch besef van de jeugd en aan het regionale toerisme.

 
De missie is daarom:
Een bijdrage leveren aan de educatie van jeugd en volwassenen op het gebied van de geschiedenis van de stad en daarmee samenhangende ontwikkeling van de streek. Het bieden van een aantrekkelijk doel voor bezoekers van de stad en de streek voor het in korte tijd opdoen van achtergrondinformatie.
Het stadsmuseum moet het logische startpunt worden voor een bezoek aan de historische stad Vollenhove.
 

 • Kinderen van de basisschool
Een belangrijke doelgroep voor het museum zijn kinderen van de basisschool. Het museum biedt de thema's aan voor groepen uit de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Een ochtend in en rond het museum wordt deskundig begeleid door de werkgroep educatie, aangevuld met een aantal enthousiaste en bekwame vrijwilligers.
Het thema wordt altijd aangeboden in een mix van activiteiten binnen en activiteiten buiten. Centraal hierbij staat het doel: de kinderen in aanraking brengen met de collectie in het museum. Het bezoek van de groep kinderen begint met het geven van een inleiding / presentatie in de koffiehoek met beamer en laptop. Tijdens deze presentatie zijn er (uiteraard afhankelijk van het thema) verwijzingen naar bijvoorbeeld de maquettes van het bisschoppelijk paleis en van het kasteel Toutenburg. De kinderen kunnen meteen hiermee kennis maken en krijgen uitleg bij deze maquettes. Vervolgens gaan ze naar buiten en gaan ze met eigen ogen zien waar deze kastelen gestaan hebben en hoe deze binnen de geschiedenis van Vollenhove belangrijke plaatsen zijn geweest. Bij de presentatie over de Durgerdammers komen de kinderen in aanraking met de slee van de Durgerdammers waarin diverse gebruiksvoorwerpen die toen in de visserij gebruikt werden te vinden zijn. Onder andere “de botklopper”; uitleg over dit gebruiksvoorwerp en het zelf mogen aanraken, en vervolgens de wandeling naar de haven, geven beleving bij de kinderen. Enkele andere onderdelen in het museum waarmee de kinderen tijdens zo’n bezoek kennis maken, zijn: de bedstee en het oude winkeltje. Ook hierbij speelt de beleving, aan de hand van verhalen en zelf mogen aanraken, een belangrijke rol.    
 
Er wordt in dit kader samengewerkt met het Platform Cultuureducatie Steenwijkerland. Hierin zitten de scholen voor primair onderwijs, met (erfgoed)musea, de Bibliotheek, theater De Meenthe, Scala Centrum voor de Kunsten en de gemeente. Men voelt zich samen verantwoordelijk voor de cultuureducatie in Steenwijkerland.
De cultuurcoach ontwikkelt plannen, voert het programma uit en adviseert het Platform over te ontwikkelen beleid.
Doel is om alle leerlingen in hun schoolloopbaan in ieder geval één keer met alle kunstdisciplines en met erfgoed kennis te laten maken. Per jaar wordt een zogenaamd Cultuurmenu samengesteld uit de projecten die aangeleverd worden door de verschillende organisaties en musea, zie ook www.cultuurmenusteenwijkerland.nl 
Basisscholen kiezen aan het eind van het lopende schooljaar uit dit menu hun programma’s voor het komende schooljaar.
 
Veel basisscholen uit de gemeente hebben het museum al bezocht in het kader van het Cultuurmenu. Het gaat dan om kinderen uit de groepen 3 t/m 8, die zo’n anderhalf uur doorbrengen in het museum, met begeleiding van hun leerkracht en, zoals hierboven al gezegd, vrijwilligers van de werkgroep, aangevuld met mensen uit de groep gastvrouwen/gastheren van het museum.
 
 • Werkgroep Educatie
Educatieve activiteiten bestaan uit een programma van een dagdeel voor de onderbouw van de basisschool, en een programma in een ander thema voor de middenbouw en de bovenbouw. De thema’s worden in het najaar en/of in het voorjaar uitgevoerd door, zoals hiervoor al genoemd, een werkgroep van het museum bestaande uit eigen vrijwilligers, aangevuld met bekwame vrijwilligers van buiten.
De activiteiten worden kenbaar gemaakt bij de cultuurcoach van de gemeente Steenwijkerland.
 
De cultuurcoach van de gemeente communiceert de keuzes van de scholen met de coördinator educatie van het museum.
De coördinator educatie maakt in overleg met de werkgroep een planning. Deze planning wordt door de coördinator naar de cultuurcoach en naar de afzonderlijke scholen gestuurd.
 
De leden van de werkgroep regelen vervolgens de organisatie rond de uitvoering van deze activiteiten.
 • Wat is er nodig aan materialen en aan extra hulp van andere vrijwilligers.
 • Een draaiboek hierbij is een goed hulpmiddel.
 
Naast de genoemde educatieve activiteiten voor de scholen, wil de werkgroep Educatie
ook onderzoeken of ze iets kan ontwikkelen voor de toevallige bezoeker met kinderen.
Momenteel heeft het museum voor wat betreft de permanente tentoonstelling niet iets specifiek gericht op kinderen.
Dit in tegenstelling tot de periode van de kerstgroepenexpositie waarin, speciaal voor de kinderen, een fotospeurtocht rond deze kerstgroepen gemaakt wordt. 
 
 • Aanbod van het Stadsmuseum voor schooljaar 2023-2024, uit te voeren in het najaar en/of voorjaar van het nieuwe schooljaar.
Zoals hiervoor vermeld, het Platform Cultuureducatie Steenwijkerland stelt jaarlijks een Cultuurmenu samen uit het aanbod dat door de diverse instellingen aangedragen wordt.
Het aanbod van het Stadsmuseum bestaat voor het schooljaar 2023-2024 uit onderstaande projecten.

*    Project: De Durgerdammers   (groepen 3 t/m 8)
Discipline: Cultuur en Erfgoed, drama
Vorm: Verhaal met powerpoint presentatie en workshop
Aanbieder:  Stadsmuseum Vollenhove
Geschikt voor groep(en): 3 t/m 8; indien nodig, onderdelen op hun eigen niveau.
Tijdsduur: 105 minuten.

Voor meer informatie en lesmateriaal, zie ook: http://www.stadvollenhove.nl/index.php/gebeurtenissen/31-dedurgerdammer-vissers-1849 
Max. aantal leerlingen: gaarne per groep.
Min. aantal volwassenen: op 5 leerlingen 1 volwassene
Sluit aan bij de volgende kerndoelen:   51, 53, 54 en 56 (eventueel)
Sluit aan bij de volgende vakken: geschiedenis

Het bezoek van een groep basisschoolkinderen begint met het vertellen van het spannende verhaal over de Durgerdammers. Het is een waar gebeurd verhaal van vissers die in de winter van 1849 vermist raakten op de Zuiderzee en uiteindelijk ‘aanspoelden’ in Vollenhove.
De redding van 3 vissers in de winter van 1849 was ‘wereldnieuws’. De vissers waren bij Durgerdam het ijs op gegaan, maar door de dooi brak een ijsschots af en dreven ze naar open zee. Pas veertien dagen later werden ze bij Vollenhove gered. We vertellen dit verhaal met beelden.  De leerlingen kunnen de visspullen en slee bekijken en aanraken. Ook gaan we samen naar de plek waar die zee vroeger was.

*    Project: Kastelen in Vollenhove  (groepen 5 t/m 8)
Discipline: Cultuur en Erfgoed
Vorm:  Verhaal met powerpoint presentatie en workshop
Aanbieder:  Stadsmuseum Vollenhove
Geschikt voor groep(en):  5 t/m 8
Tijdsduur: 105 minuten
Max. aantal leerlingen: gaarne per groep
Minimaal aantal volwassenen: op 5 leerlingen 1 volwassene
Sluit aan bij de volgende kerndoelen: 51, 53, 54 en 56 (monumenten, gebouwen, schilderijen, verhalen)
Sluit aan bij de volgende vakken: geschiedenis
 

Kastelen in Vollenhove (groepen 5 t/m 8)
Wist je  dat er vroeger twee kastelen in de Stad Vollenhove hebben gestaan? De maquettes  ervan  zijn in ons museum te zien.  Tweehonderd jaar geleden stonden ze er nog, nu is er alleen nog maar één ruïne.
Vanuit één kasteel werd het Noorden van ons land geregeerd.
Het andere had hele korte banden met de adellijke familie Nassau,  de latere Oranjes.
Van beide kastelen is een maquette gemaakt en die laten we zien inclusief voorwerpen afkomstig van deze kastelen. Deze geweldige Vaderlandse geschiedenis vertellen wij jullie graag, en we gaan ook langs de beide locaties, met een stadgids.
Wij bieden een waargebeurd verhaal, daarna een museum bezoek, pauze met drinken en op pad met een gidsAansluitend op het verhaal gaan we voorbeelden tonen voor het maken van een eigen familiewapen / -schild en vervolgens gaan de kinderen hiermee aan de slag.

 • Nieuw voor de groepen 7 en 8
In 2022 is de verovering door de Watergeuzen van Den Briel 350 jaar geleden. Dat jaar van de Opstand wordt overal in Nederland herdacht, en ook Steenwijkerland doet daaraan mee.
De werkgroep Educatie heeft ook een aanbod voor groepen 7/8 samengesteld: Vollenhove tijdens de Opstand. In anderhalf uur kun je dan zien, voelen en beleven hoe de mensen die hier toen leefden tussen twee vuren zaten.
Dit landelijk project wordt als pilot uitgevoerd op een basisschool in de gemeente Steenwijkerland en zal daarna ook voor andere scholen toegankelijk materiaal zijn. Het stadsmuseum wil met haar aanbod “Vollenhove tijdens de Opstand, het Mysterie van 1572” een les op locatie geven, waarbij dit een aanvulling is op de theoretische lessen van het landelijk project. Scholen kunnen het achtergrond lesmateriaal via de landelijke website bekijken.
  
*    Project: Het mysterie van 1572 (Vollenhove tijdens de Opstand) groepen 7 en 8
Discipline: Cultuur en Erfgoed
Vorm:  verhalen, voelen, zien.
Aanbieder:  Stadsmuseum Vollenhove
Voorstelling/workshop is geschikt voor onderwijsgroepen:  7 en 8. 
Tijdsduur: 105 minuten
Informatie en lesmateriaal: neen
Max. aantal leerlingen: n.v.t. wel per groep.
Minimaal aantal volwassenen: op 5 leerlingen 1 volwassene
Sluit aan bij de volgende kerndoelen:Kerndoelen Tijd: 51, 52 en 53: Interpretatie van verhalen uit het verleden (monumenten, gebouwen, schilderijen, verhalen)
Sluit aan bij de volgende vakken: geschiedenis
 
Project "Het mysterie van 1572", de lokale geschiedenis.
Geboorte van Nederland ging niet zonder slag of stoot. Voor, tijdens en na het moment waarop de Nederlanden zich afscheidden van de Spaanse koning Filips II gingen ze al jaren gebukt onder een burgeroorlog.
De geboortejaren van Nederland kenmerkten zich o.a. door verschillen in religie, politieke voorkeur, geografische en economische verschillen.
Toch kwam men uiteindelijk tot elkaar in vrijheid, verscheidenheid, verdraagzaamheid en verbondenheid. De 4 v's zien we als de basis waaruit je handelt: toen, nu en in de toekomst. Dit is voor iedereen relevant en begrijpelijk te maken. De vragen die aan de orde komen, zijn: Wie ben ik? Wie ben jij? Waar sta ik? Waar sta jij? Waar staat de ander in verhouding tot mij? Hoe verplaats ik mij in die ander? En hoe zijn we op dit punt gekomen?
 
Het stadsmuseum Vollenhove heeft een aansluitende / aanvullende les ontwikkeld over de lokale geschiedenis en het lokale erfgoed dat daar bij hoort.
Voor de leerlingen is het volgende programma samengesteld:
-           in het museum aan de hand van de kaart Stad Vollenhove 1654 aangeven  waar de dreiging van Spanjaarden en Geuzen vandaan kwam en waarom de machtsovername zo vaak heeft plaatsgevonden. Welke havezaten, kastelen en mensen van adel werkten hier aan mee. Dat wordt versterkt met de voorwerpen vanuit de periode 1572-1672.
-           buiten het museum een wandeling langs de belangrijkste punten in de stad met uitleg van een gids.
Meer algemene informatie is te vinden op de website www.chcvollenhove.nl en beeldbank stadsmuseum Vollenhove.
 
*    Project: Kerst in Vollenhove 

Om praktische redenen is de uitvoering van dit project aangepast en is dit niet meer aan te bieden in het Cultuurmenu van de gemeente Steenwijkerland, maar los daarvan aan alle scholen die er belangstelling voor hebben.

Sluit aan bij de volgende kerndoelen:  51, 53, 54 en 56 (beelden, kleding, liedjes, verhaal, voorwerpen, foto's.)
Sluit aan bij de volgende vakken: geschiedenis 
Tijd: in de periode van ongeveer 9 december tot aan de kerstvakantie (voor scholen;
(de kerstgroepententoonstelling is echter nog te bezoeken tot begin januari.)
Het museum is in deze periode omgebouwd tot een kerststallenshow.
Meer dan honderd objecten uit diverse landen worden aan de kinderen getoond, eventueel met uitleg erbij. Voor de kinderen zijn er, naast dit gebeuren, tal van bijzonderheden zoals een speurtocht door het museum naar bepaalde voorwerpen, een spannend verhaal onder de kerstboom en eventueel een mooie video met een verhaal over een ander soort kerst.
Twee straten in Vollenhove doen ook mee; daar pronken de kerststallen voor de ramen. Bij voldoende tijd mogen de kinderen met hun begeleiders een wandeling maken door deze straten.
 
 •  
 
 • De relatie met scholen in Vollenhove, om hen te bewegen van het aanbod van het museum gebruik te maken via het Cultuurmenu of op andere wijze, verdient extra aandacht. Het museum probeert dit zoveel mogelijk via persoonlijke contacten waarbij  leerkrachten uitgenodigd worden in het museum om kennis te nemen van de inhoud van het aanbod.
 
 • Bovenstaande thema’s en projecten zijn ook toegankelijk voor basisscholen uit andere gemeenten. Het doel van het museum is immers om ook basisscholen uit de aangrenzende gemeenten voor dit aanbod te interesseren. Hiervoor kan men contact opnemen met het Stadsmuseum via mailadres info@chcvollenhove.nl
   
 • Aansluiting bij de kerndoelen
Bij de erfgoedprojecten van het museum (zie bij de uitwerking van het aanbod) wordt uit gegaan van de zichtbare sporen en overblijfselen uit het verleden, die te vinden zijn in de nabije omgeving.
 
Cultureel erfgoed is onderdeel van de Kunstzinnige Oriëntatie (kerndoel 54 t/m 56)
 
Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
 
Onder cultureel erfgoed kan worden verstaan: dingen uit het verleden die we de moeite waard vinden om te bewaren.
In de uitwerking bij dit kerndoel zijn aspecten van cultureel erfgoed onderverdeeld in:
- objecten uit het verleden (voorwerpen, monumenten, gebouwen);
- rituelen en gebruiken;
- verhalen van mensen over het verleden;
- kunstzinnige disciplines (beeldend, muziek, dans, spel, media en literatuur).
 
De kinderen komen zoveel mogelijk in aanraking met erfgoed en kunst in de directe omgeving van de school. Zij maken kennis met cultureel erfgoed en kunstzinnige disciplines binnen school: voorwerpen en gebruiken die kinderen zelf meebrengen, echte kunst- of erfgoed objecten, een kunstenaar of iemand die boeiend kan vertellen over erfgoed. Ook maken zij kennis met cultureel erfgoed en kunstzinnige disciplines
buiten school: op straat, in een atelier, de kunstuitleen, een museum voor beeldende kunst, een historisch museum, een theater, een kerk, een archief, enz.

Daarbij gaat het erom dat kinderen kunst en erfgoed beleven en leren bevragen. Op die manier ontwikkelen zij kennis over cultureel erfgoed met het uiteindelijke doel daarvoor waardering te ontwikkelen. In dit leerproces werkt de school nauw samen met instellingen voor kunst en cultuur en erfgoedhuizen en worden vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Naast samenhang met de andere inhouden van het leergebied Kunstzinnige oriëntatie is er ook een nauwe samenhang met het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en met Nederlandse taal.
 
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Tijd (kerndoel 51 t/m 53)
 
Kerndoel 51
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
Kerndoel 52 
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders, steden en staten, ontdekkers en hervormers, regenten en vorsten, pruiken en revoluties, burgers en stoommachines, wereldoorlogen en holocaust, televisie en computers. In dit geval het tijdvak monniken en ridders.
 
Kerndoel 53 
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en die voorbeeldmatig en kunnen die verbinden met de wereldgeschiedenis.
 
 
 
Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 54 t/m 56)
Kerndoel 54 
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
 
Kerndoel 55 
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren
 
Kerndoel 56 
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
 
Bovenstaande kerndoelen vertaald naar de verschillende groepen in de basisschool zien we ook terug in het “Leerplankader kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs” van SLO.
Dit kader is te vinden op www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl
 
 • Volwassenen
Naast de doelgroep van de basisschoolkinderen richt het museum zich vooral op mensen, die in het kader van een kort verblijf in de omgeving Vollenhove bezoeken. In de praktijk zijn het actieve senioren. En daarnaast richt men zich ook op de donateurs.
 
Samenstelling van publiek
- individuele betalende bezoekers (niet donateurs) voor de vaste opstelling, dit betreffen
  zowel inwoners als belangstellenden van elders;
- groepen voor rondleiding in het museum inclusief stadswandeling;
- donateurs die gemiddeld 1x per 2 jaar een bezoek brengen;
- bezoekers kerstgroepententoonstelling (evenement), regionale bezoekers en
  liefhebbers uit heel Nederland.
 
Het museum wil middels interpretatie van verhalen uit het verleden (verhalen over monumenten, gebouwen, schilderijen, tastbare voorwerpen) haar bezoekers de rijke historie van Vollenhove laten ervaren. De gastdames en -heren kunnen deze verhalen vertellen.
Daarnaast zijn er een aantal stadsgidsen die, na een inleiding in het museum, tijdens een stadswandeling van ruim een uur veel informatie geven en verhalen vertellen over de gebouwen en monumenten op deze route.
 
In de maanden april en oktober (oktober is de maand van de geschiedenis) organiseert het museum een aantal lezingen voor donateurs en andere belangstellenden, met thema’s die een relatie hebben met Vollenhove en directe omgeving.
 
Voorbeelden hiervan zijn:
 • Vollenhove in oude foto’s
 • Stadsboerderijen in Vollenhove
 • Een lezing over geschiedenis, heden en toekomst van het dialect in Overijssel.
 
Ook in het kwartaalblad “Kondschap” wordt veel informatie betreffende de geschiedenis van Vollenhove en directe omgeving gedeeld.
 
Doelen van het Stadsmuseum Vollenhove zijn: 
 • meer bezoekers trekken,
 • bij donateurs meer binding (vaker naar museum),
 • stadswandelingen voornamelijk gecombineerd met een bezoek aan het museum.
 
 
 • Het Museumberaad
Het Stadsmuseum Vollenhove neemt ook deel aan het Museumberaad Steenwijkerland.
Hierin zijn vijf musea en twee historische verenigingen uit de gemeente Steenwijkerland vertegenwoordigd.
 
Musea en historische verenigingen
Waar staan we?
Het bewaren, beschrijven en tonen van de lokale geschiedenis ligt in de gemeente Steenwijkerland voornamelijk bij het particulier initiatief. Op dit moment zijn er vijf musea en twee historische verenigingen waarmee de gemeente een subsidierelatie onderhoudt. In Steenwijk zijn dat het Stadsmuseum, dat de geschiedenis van de vestingstad vertelt, en de collectie van Krop, gehuisvest in Rams Woerthe, die een bovenregionale uitstraling heeft. Het Kermis- en Circusmuseum is tijdelijk gesloten, momenteel wordt de collectie gewaardeerd op museale waarde. In Vollenhove bevindt zich Cultuurhistorisch Centrum Land van Vollenhove (Stadsmuseum Vollenhove) en in Blokzijl Het Gildenhuys, dat de geschiedenis vertelt van de koopmansstad. Tenslotte hebben we Museumboerderij ’t Olde Maat Uus, dat de geschiedenis van Giethoorn en zijn inwoners verbeeldt.
De twee zelfstandige verenigingen zijn gevestigd in Oldemarkt: Historische Vereniging IJsselham, en in Steenwijk: de Historische Vereniging Steenwijk. Het Stadsmuseum en het Kropmuseum in Steenwijk, Het Gildenhuys in Blokzijl en ’t Olde Maat Uus in Giethoorn zijn als museum geregistreerd. Vanaf 2014 ontvangen alle vijf musea en twee historische verenigingen jaarlijks een waarderingssubsidie (basisbedrag). Alle musea worden gerund door het particulier initiatief. De musea drijven grotendeels op de inzet van vrijwilligers. Steenwijkerland kent ook twee goedbezochte (natuur) Bezoekerscentra, namelijk De Wieden in Sint Jansklooster (Natuurmonumenten) en de Weerribben(Staatsbosbeheer) in Ossenzijl.

Doelen
Behoud, beheer en attractief houden van de eigen collecties;
Publieksbereik en -participatie vergroten door samenwerking met andere partijen;
Educatieve projecten ontwikkelen voor het primair onderwijs.
 
Wat is de uitdaging?
De gemeente streeft ernaar dat de musea en historische verenigingen, behalve dat ze de organisatie in stand houden en de collectie beheren, in samenwerking met elkaar én met andere partijen projecten ontwikkelen en uitvoeren.
 
Het Museumberaad komt twee maal per jaar bij elkaar.
 
Dit educatiebeleid is een levend document. We willen voldoen aan norm 17 van de Museumnorm 2020.
Dit betekent dat we jaarlijks evalueren en zo nodig aanpassingen doen.

(versie 22-03-2022)
 
 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.