• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
Hieronder het presentatiebeleid van het Stadsmuseum, dat stoelt op de visie en beleid zoals vastgelegd in het Beleidsplan 2022-2026.

Missie en visie
Het Stadsmuseum Vollenhove heeft de volgende visie:
Het is van belang dat zowel bewoner als bezoeker van Vollenhove en directe omgeving op een aantrekkelijke manier inzicht krijgt in de historie van de stad, mede ter aanvulling op of voorbereiding van een bezoek aan de plaatsen waar die geschiedenis zich heeft afgespeeld. Door het exploiteren van een goed toegankelijk stadsmuseum en het organiseren van activiteiten in en rond dit museum die het inzicht in deze geschiedenis vergroten, wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het historisch besef van de jeugd en aan het regionale toerisme.
 
De missie is daarom:
Een bijdrage leveren aan de educatie van jeugd en volwassenen op het gebied van de geschiedenis van de stad en daarmee samenhangende ontwikkeling van de streek. Het bieden van een aantrekkelijk doel voor bezoekers van de stad en de streek voor het in korte tijd opdoen van achtergrondinformatie. Het stadsmuseum moet het logische startpunt worden voor een bezoek aan de historische stad Vollenhove.
Het Stadsmuseum Vollenhove is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, dat ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling.
 
Publiek
 
o Algemeen
Het museum richt zich vooral op mensen, die in het kader van een kort verblijf in de omgeving Vollenhove bezoeken. In de praktijk zijn het actieve senioren.
 
De permanente tentoonstelling is zodanig ingericht dat iedereen, al of niet met hulp van de gastheren en gastvrouwen, zich in het museum vrijelijk kan voortbewegen en de objecten en de daarbij behorende informatie tot zich kan nemen.
Voor bezoekers voor wie het moeilijk is om naar het museum toe te komen, biedt het museum de mogelijkheid om twee keer per jaar lezingen te volgen en in alle rust rond te kijken. Hiernaast heeft men ook de mogelijkheid om op afspraak individueel een rondleiding in het museum te krijgen.
Op deze manier houdt het museum de diversiteit van het publiek.
Een belangrijke doelgroep voor het museum wordt gevormd door de jeugd.
Ook bij deze doelgroep is sprake van diversiteit. Het museum staat bij educatie open voor zowel regulier basisonderwijs als speciaal basisonderwijs. Jaarlijks schrijven wel één of meerdere groepen van het speciaal basisonderwijs zich via het Cultuurmenu Steenwijkerland (zie Educatiebeleid) in voor een activiteit in het Stadsmuseum.
 
Voor een gedetailleerde doelgroep analyse wordt verwezen naar de marketingstrategie en onder Publiek in het beleidsplan 2022-2026 zie visie en beleid
 
o Samenstelling en omvang van publiek
Gewenste omvang (realistisch gezien) en samenstelling van het publiek van het museum:
 • 1000 individuele betalende bezoekers (niet donateurs) per jaar voor de vaste opstelling (nu 500)
 • 30 groepen met gemiddeld 15 personen per jaar, waarvan tenminste 20 inclusief een stadswandeling
 • 500 donateurs die gemiddeld 1x per 2 jaar een bezoek brengen
 • 300 basisschoolleerlingen in groepsverband per jaar
 • 600 bezoekers kerstgroepententoonstelling (evenement)
 
o Publieksactiviteiten
 
Doelen van alle genoemde activiteiten zijn meer bezoekers en bij donateurs meer binding (vaker naar museum), stadswandelingen voornamelijk gecombineerd met bezoek aan het museum.
 
 • Presentatie van de collectie
Doelstelling van het Stadsmuseum Vollenhove:
Het bieden van een permanente tentoonstelling met objecten die de hele geschiedenis van Vollenhove in tijd kunnen weergeven.
Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van de presentatie aan de bezoekers van het museum. Bij verschillende voorwerpen in het museum is dan ook een verhaal dat door de dienstdoende gastheren en gastvrouwen verteld kan worden.
 
Gastheren en gastvrouwen zijn in deze onmisbaar; zij vervullen hierbij een belangrijke rol omdat zij de verhalen achter de verschillende objecten kunnen vertellen en op deze manier ook invulling kunnen geven aan de verwachtingen van de individuele bezoeker tijdens de openingstijden.
Een belangrijk doel is dan ook het streven naar voldoende gastheren en gastvrouwen om tenminste de huidige openingstijden (op 6 dagen van de week, telkens een dagdeel) te kunnen handhaven.
 
Het museum heeft zijn collectie ingedeeld in verschillende ruimtes/afdelingen.
Deze indeling is gebaseerd op tien eeuwen historie en kan globaal worden onderverdeeld in de tijd van de bisschoppen van Utrecht als landsheer, de tijd van de adel die de Stad Vollenhove maakte tot de “stad der paleizen” en de bloeiperiode van de visserij op de Zuiderzee.
 
 • Bevolking
De bevolking van de streek was en is grotendeels agrarisch. Het museum laat in de afdeling “Bevolking” zien hoe men vroeger leefde in de omgeving. Er is een boerenwoonkamer nagebouwd met een bedstee en een schouw.
Verder is er een grutterswinkeltje van vroeger te zien met voorwerpen die herinneren aan vroegere “middenstanders” in het stadje. En ook de kast met instrumenten van de stadsdokter is één van de herkenbare voorwerpen.
 
 • Kastelen
In de tiende eeuw kwam de bisschop van Utrecht als landsheer van het “Oversticht” naar deze omgeving. Waarna de bisschoppelijke hof werd versterkt met een kasteel. Dit kasteel werd verdedigd door edelen die rondom de burcht hun eigen huizen (de zogenaamde havezaten) bouwden; zo ontstond de stad Vollenhove.
Pas in het begin van de 19e eeuw verloor dit kasteel zijn functie als bestuurscentrum en werd afgebroken.
De maquette in het museum geeft de bezoeker een indruk van dit door een slotgracht omringde en meerdere malen met allerlei gebouwen vergrote kasteel.
Een tweede kasteel werd gebouwd door stadhouder Georg Schenck. Uiteindelijk konden zijn erfgenamen het onderhoud van dit kasteel niet meer bekostigen en werd het verkocht en afgebroken. In het park is nog steeds een ruïne te zien.
In het museum liggen enkele natuurstenen bouwelementen die een goede indruk geven van wat voor een imposant bouwwerk dit kasteel eens was. Verder staat er ook van dit kasteel een maquette en hangen er schilderijen en tekeningen van het kasteel.
 
 • Kerken en Klooster
Onder bescherming van de bisschop ontstonden er in de middeleeuwen twee kloosters. In het museum liggen in de bodem gevonden voorwerpen uit het vrouwenklooster Clarenberg, dat aan de rand van de stad gebouwd was.
Na de reformatie bleef één adellijke familie katholiek en gaf onderdak aan een zogenaamde schuilkerk. In het museum zijn schilderijen uit die tijd te zien plus de kwitantie van een opmerkelijke boete voor de pastoor. Verder zijn er voorwerpen uit de verschillende kerken in Vollenhove te zien. En op een beeldscherm wordt een presentatie getoond van het interieur van de middeleeuwse kerken in Vollenhove.
 
 • Havezaten en Adel
Er waren 15 havezaten, zoals hun “adellijk betimmerde” huizen werden genoemd, in en rond de stad. Daarvan zijn er in de stad nog vijf over.
Een indruk van de leefstijl van de laatste adellijke families wordt gegeven in een speciaal ingerichte kamer. Naast speelgoed en kleding toont het museum ook het servies dat koning Lodewijk Napoleon schonk bij zijn bezoek aan baron Sloet van Oldruitenborgh.
Via een beeldscherm kunnen bezoekers achtergrondinformatie krijgen van alle havezaten. Daarnaast kunnen bezoekers de havezaten zelf zien bij een wandeling door de stad; dit kan via een bij het museum verkrijgbare routebeschrijving, maar ook kan men vragen naar een stadswandeling met gids.
 
 • Visserij
Met het verdwijnen van de adel in de Franse tijd was het slecht gesteld met de verdiensten van de bevolking, die grotendeels  van die rijke families leefde.
De visserij bracht uitkomst, deze bloeide vooral in het laatste deel van de negentiende eeuw. Dit was met name het gevolg van de komst van de Schokkers.
Er kwam o.a. een scheepswerf en een haven, maar door de aanleg van de Afsluitdijk en later de drooglegging van de Noordoostpolder was het gedaan met de visserij.
Met diverse voorwerpen, schilderijen, een maquette van de scheepswerf en foto’s met uitleg op het beeldscherm toont het museum deze periode.
De gastvrouw of gastheer kan het verhaal van de Durgerdammers vertellen aan de bezoekers en kan uitleg geven over het botkloppen.
 
 • Stad en Streek
Stad en streek omvat een collectie medische instrumenten van de gemeentegeneesheer en attributen van andere overheidsdienaren, plus schilderijen en kaarten en ook bodemvondsten waaronder enkele kanonkogels, en opgedoken aardewerk waar eens het dorp Beulake lag. 

Beeld&geluid
Boeiend is ook een 3D-animatie van de stad in de 17e eeuw.
Deze animatie wordt weergegeven in de ruimte Beeld&Geluid op een groot beeldscherm.
Verder kan men via dit beeldscherm ook kijken naar oude filmfragmenten van de voormalige Zuiderzee.
 
Veel achtergrondinformatie over de geschiedenis van Vollenhove en ook van de omgeving is te vinden in de bibliotheek van het museum. De boeken zijn ingedeeld naar plaats en regio.
De bibliotheek vindt men in de koffiehoek.
 
Speciaal voor de donateurs van het museum is er een fotobeeldbank.
Deze fotobeeldbank hoort niet bij de collectie. Het museum ziet dit als een publieksdienst. Het museum presenteert deze foto’s in het museum, publiceert ze in Kondschap en ter opluistering van presentaties in het museum. Middels deze foto’s is het museum steeds op zoek naar verbinding tussen objecten, personen en historische gebouwen en gebeurtenissen.
 
Het museum stelt zich voortdurend ten doel om aan de hand van feedback van o.a. bezoekers minimaal eens per jaar, in de maanden februari en maart, verbeteringen in de presentatie van de collectie te realiseren, o.a. door wisselingen met het depot. En indien dit gewenst is, ook op meerdere momenten in het jaar. Het streven is om alle nieuwe aangeboden objecten binnen de lopende beleidsperiode in de tentoonstelling op te nemen. Om deze, meestal kleine, wijzigingen in de tentoonstelling is er ook een kleine stelpost in de begroting opgenomen.
 
 • Tijdelijke tentoonstellingen
De ruimte voor Beeld&Geluid, vooral bedoeld als presentatieruimte voor (gedigitaliseerd) historisch beeldmateriaal, wordt voor perioden van maximaal twee maanden ter beschikking gesteld aan regionale kunstenaars en plaatselijke verenigingen om hun werk en activiteiten zonder kosten te presenteren aan het publiek.
Een nevendoel voor het museum is om op deze manier het museum meer bekendheid te geven en zo meer bezoekers in het museum te ontvangen.
Voor een aantrekkelijke presentatie van de objecten is betere verlichting nodig. Om dit te realiseren is intussen een sponsor gevonden.
In de periode eerste week van december tot en met de eerste week van januari zal er in deze ruimte en in een deel van de koffiehoek een kerstgroepententoonstelling ingericht worden. Jaarlijks trekt dit evenement veel bezoekers. In verband met de verplichte sluiting heeft het museum in 2020 dit evenement in zijn geheel niet kunnen organiseren en 2021 kon deze tentoonstelling slechts 10 dagen open voor publiek.
Om bezoekers van buiten Vollenhove te trekken en te enthousiasmeren worden de bewoners in de twee straten direct rond het museum betrokken bij de sfeer rond de kerstgroepententoonstelling. Aan deze bewoners wordt gevraagd om hun ramen in kerstsferen te brengen; het is bijzonder om te zien hoe hier ieder jaar weer gehoor aan gegeven wordt.
 
 • Educatieve taken
Zie hiervoor het Educatiebeleid.
 
 • Publicaties
-     Het museum brengt een eigen kwartaalblad uit, genaamd Kondschap,  met een oplage van 500, dat donateurs toegestuurd krijgen en in de museumwinkel te koop is.
-     Daarnaast worden themanummers of boekjes uitgebracht n.a.v. lezingen, projecten, evenementen of mijlpalen (printing on demand).
-     Oude artikelen van Kondschap worden per thema opnieuw gepubliceerd op het geschiedenisportal Mijn Stad Mijn Dorp (plm. 20 per jaar).
-     Routebeschrijvingen op papier worden niet meer separaat uitgebracht, maar vooral gemaakt en verspreid via de app Routemaker.
-     Verder beschikt het museum over een beeldbank met historische foto’s en een beperkte collectie films. Al het materiaal is beschikbaar voor presentatie / naslag in de ruimte Beeld&Geluid voor individuen en kleine groepen.
      Daarnaast is het deels (afhankelijk van auteursrechten en privacywetgeving) openbaar beschikbaar via internet.
 
 • Taken op het gebied van gastvrijheid
-     Het museum biedt bezoekers een mogelijkheid koffie / thee / frisdrank met evt. gebak te consumeren in de koffiehoek en op het terras.
       Met name opening op maandagmorgen is daarbij van belang, omdat er verder in Vollenhove niets open is.
-     Tijdens openingstijden zijn bezoekers van harte welkom om in de bibliotheek van het museum te kijken en onder het genot van een kopje koffie in de koffiehoek in alle rust de gevonden informatie te lezen.
-     De havenmeester van Vollenhove, die de eerste opvang verzorgt van toeristen die met hun boot komen, wordt ondersteund in het geven van informatie over Vollenhove.
-     In samenwerking met de belangenvereniging van Vollenhove is een gemarkeerde looproute samengesteld langs de historische hoogtepunten, en wordt de markering met borden/wegwijzers gemonitord.
-     In samenwerking met andere partijen uit Vollenhove en de Stichting Weerribben-Wieden zijn informatieborden bij de toegang tot Vollenhove gerealiseerd. Het museum houdt de status in de gaten en initieert aanpassingen.
-     Het museum fungeert – indien liggend in de route – als pauzeplaats voor recreatieve fietsroutes, zoals de Drentse Fietsvierdaagse.
-     Het museum ligt tussen twee fietsknooppunten aan de gemarkeerde route door Vollenhove, en biedt nadrukkelijk voor fietstoeristen de mogelijkheid om hun fiets voor een bezoek aan museum en stad te parkeren.
 
 • Marketing en public relations
Het Stadsmuseum Vollenhove wil graag meer bezoekers, bij donateurs meer binding (vaker naar museum), en meer stadswandelingen met groepen en dan vooral  gecombineerd met een bezoek aan het museum.  
Per jaar worden vanuit het beleidsplan de acties om dit te bereiken verder uitgewerkt in een marketingactieplan, aansluitend op het betreffende jaarplan en opgenomen in de begroting.   
 
Het museum onderscheidt de volgende doelgroepen:
-     Bevolking Vollenhove (4500)
-     Bevolking Steenwijkerland / Zwartewaterland / Noordoostpolder (100.000)
-     Leerlingen basisscholen / middelbare scholen
-     Verenigingen / families / bedrijven die een uitje organiseren
-     Dagrecreanten: boot / fiets / wandelaars / eters
-     Verblijfsrecreanten: campinggasten / hotelgasten/ bed&breakfastgasten / groepsaccommodatiegasten
-     Reisorganisatoren (bustours algemeen [100] / gespecialiseerd in historie [2])
-     Lokale horecaondernemers (5), regionale recreatieondernemers (200)
 
Concrete aantallen / grootte van de deelmarkten zijn niet te verkrijgen, o.a. omdat statistieken alleen worden bijgehouden op gemeenteniveau en niet op woonkernniveau.
 
 • Overige publieksactiviteiten
-     het aanbod omvat lezingen (maand april en geschiedenismaand oktober),
-     donateursavond(en);
-     evenement rond Open Monumentendag of de plaatselijke regie daarvan (mits betaald);
-     een bijdrage in de vorm van historische kennis aan lokale evenementen indien gevraagd (Havendagen, Open Monumentendag, Dag van het Kasteel, Dag van de Geschiedenis);
-     daarnaast worden beschrijvingen van routes langs historische plaatsen gemaakt en aangeboden;
-     arrangementen met o.a. een bezoek aan het museum, stadswandelingen met een gids;
-     in de museumwinkel vindt verkoop plaats van een selectie historische boeken over Vollenhove, en losse nummers / artikelen (ook per e-mail) van het kwartaalblad Kondschap.
 
Tot de publieksactiviteiten behoort niet het beantwoorden van vragen per e-mail op historisch of genealogisch gebied. Deze vragen worden doorgeleid naar anderen, zoals het archief van de gemeente en Collectie Overijssel, tenzij deze vragen direct kunnen worden gerelateerd aan de eigen collectie. In dat geval wordt de vragensteller uitgenodigd voor een bezoek aan het museum, waar op maandag tenminste één lid van de werkgroep collectiebeheer aanwezig is. Mogelijke bronnen kunnen dan begeleid worden doorgenomen op een computer in de ruimte Beeld&Geluid.
 
vs 21-04-2022

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.